Filter

Studiewijzer


Arbeidsjuridische casuïstiek

logo
In deze opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan actuele en zelf ingebrachte arbeidsjuridische casuïstiek. Onderwerpen als de gevolgen van de nieuwe rechtspositie, vaststellingsovereenkomsten, brieven met arbeidsjuridische consequenties, bijzondere detacheringsovereenkomsten, ziekte, bezwaar-procedure, medewerkers die in het buitenland werkzaam zijn, ontslag, aanstelling en bezoldiging komen aan bod. 

Audit van bedrijfsprocessen

Eerst volgende startdatum: 23-09-2019
Zijn de bedrijfsprocessen bij de rijksoverheid goedgeorganiseerd? Zijn de juiste beheersmaatregelen genomen en worden ze ook nageleefd? Belangrijkevragen voor iedere auditor en controller. Het vakgebied van de internal audit biedt je het gereedschap om op objectieve wijze onderzoek te doen naar deze vragen. Je maakt kennis met het auditen van bedrijfsprocessen (operational audit).
Toon uitvoeringsdata
 • ma 23 sep 2019, di 24 sep 2019, wo 25 sep 2019, wo 9 okt 2019

Auditen van risicomanagement

logo
Van auditors wordt verwacht dat ze hun (departements) leiding op een stimulerende wijze kunnen adviseren over het implementeren en functioneren van het (integrale) risicomanagement in hun organisatie en dat zij de gehanteerde systemen kunnen auditen. Deze opleiding wijst je daarbij de weg.

Basis accountantscontrole

Eerst volgende startdatum: 07-05-2019
Accountantscontrole is een onmisbaar instrument in de beheersomgeving van elke organisatie. Deze opleiding leert je alles over de taken en de instrumenten van een accountant bij controles zowel binnen als buiten de rijksoverheid en laat zien hoe leuk, boeiend en spannend accountantscontrole kan zijn.
Toon uitvoeringsdata
 • di 7 mei 2019, wo 8 mei 2019, di 28 mei 2019, wo 29 mei 2019

Basis administratieve organisatie

Eerst volgende startdatum: 26-09-2019
In deze opleiding leer je hoe de administratieve organisatie bij de rijksoverheid functioneert en hoe informatiestromen in elkaar steken. Onmisbaar voor medewerkers in een audit- of financiele functie die hun kennis over de administratieve organisatie en interne controle willen verdiepen.
Toon uitvoeringsdata
 • do 26 sep 2019, vr 27 sep 2019, do 17 okt 2019, vr 18 okt 2019

Basis Comptabele wet- en regelgeving

Eerst volgende startdatum: 12-03-2019
De rijksoverheid heeft een omvangrijk stelsel aan wet- en regelgeving voor de inrichting, sturing en beheersing van haar eigen (financiële) bedrijfsvoering. Voor auditors is kennis over deze wet- en regelgeving essentieel voor begrip van en oordeelsvorming over de inrichting en uitvoering van (financiële) bedrijfsprocessen.
Toon uitvoeringsdata
 • di 12 mrt 2019, wo 13 mrt 2019, ma 8 apr 2019, di 9 apr 2019
 • di 10 sep 2019, wo 11 sep 2019, ma 23 sep 2019, di 24 sep 2019

Basis rechtspositie rijkspersoneel

Eerst volgende startdatum: 22-11-2018
Om je manager deskundig te kunnen adviseren is kennis van het ambtenarenrecht onontbeerlijk. Na afloop van deze opleiding ken je alle relevante rechtspositionele wet- en regelgeving en weet je hoe …
Toon uitvoeringsdata
 • do 22 nov, vr 23 nov, do 29 nov, vr 30 nov (Vol)

Basis verslaggeving baten-lastenstelsel

Eerst volgende startdatum: 14-03-2019
Werk je in een financiele functie bij de rijksoverheid, dan krijg je vroeg of laat te maken met het baten-lastenstelsel. Deze opleiding geeft je niet alleen het benodigde theoretische inzicht in de jaarverslaggeving binnen dit stelsel, maar biedt je ook praktische handvatten om die kennis in je werk als controller of auditor te kunnen toepassen.
Toon uitvoeringsdata
 • do 14 mrt 2019, vr 15 mrt 2019
 • ma 16 sep 2019, di 17 sep 2019

Business case

Eerst volgende startdatum: 19-11-2018
logo
logo
Een business case is een instrument voor de onderbouwing om wel of niet te starten of verder te gaan met een project. De business case omvat een kosten-batenanalyse, inclusief opties, benodigde bronnen en risicobeheersing. Daarom is het essentieel dat je over de juiste informatie beschikt en dat je deze informatie op een duidelijke wijze (cijfermatig) kunt ordenen. In deze opleiding leer je hoe je een business case kunt analyseren en beoordelen. Eveneens wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen op dit terrein.
Toon uitvoeringsdata
 • ma 19 nov, di 20 nov (Vol)

Communiceren op strategisch niveau

logo
Wil je een stevige gesprekspartner zijn voor de ambtelijke top en wil je je soepel kunnen bewegen in de politiek-bestuurlijke realiteit, dan kun je niet zonder uitstekende communicatieve vaardigheden. In een Development Center werk je samen met topambtenaren en acteurs aan het optimaliseren van je (inter)persoonlijke effectiviteit.

Contractmanagement

Eerst volgende startdatum: 18-04-2019
Bij een professionele inkoopfunctie hoort ook professioneel contractbeheer en ontractmanagement. Contracten vormen immers het sluitstuk van een inkoop- of aanbestedingstraject. Deze opleiding biedt je de belangrijkste concepten van (decentraal) contractmanagement bij het Rijk: wat is een goed contract, welke standaarden worden gehanteerd, wat komt allemaal kijken bij contractbeheer en hoe verloopt het proces?
Toon uitvoeringsdata
 • do 18 apr 2019, vr 19 apr 2019, wo 8 mei 2019
 • do 7 nov 2019, vr 8 nov 2019, wo 27 nov 2019

Controllersopleiding

logo
Aan controllers worden steeds zwaardere eisen gesteld. Naast het toetsen van de financiele consequenties van beleidsvoorstellen, geef je daarom steeds vaker advies over risico’s, alternatieven en de personele en organisatorische gevolgen. Deze uitgebreide en post-hbo gecertificeerde opleiding helpt je te groeien in je veelzijdige rol als overheidscontroller.

Curriculum CIO Adviseurs

Het managen van en adviseren over ICT-projecten bij het Rijk vergt specifieke kennis en vaardigheden. In deze opleiding maak je kennis met de I-strategie, het ICT-begrippenkader en de nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT binnen de rijksoverheid. Relevante onderwerpen als architectuur, informatiebeveiliging en inkopen en aanbesteden van ICT passeren de revue. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het sturen en beheersen van ICT-projecten en het effectief adviseren in de CIO-omgeving.

De psychologie van de oordeelsvorming

Eerst volgende startdatum: 14-11-2018
logo
Als auditor wil je graag een objectief oordeel geven, maar psychologische effecten kunnen je objectiviteit onbewust behoorlijk beïnvloeden. Zijn we wel zo objectief als we zouden willen zijn? Tijdens deze opleiding leer je hoe mensen oordelen, hoe je valkuilen voor oordeelsvorming kunt herkennen en wat je eraan kunt doen. Ook leer je wanneer je je intuitie juist wel of niet kunt inzetten om tot een effectief oordeel te komen.
Toon uitvoeringsdata
 • wo 14 nov (Vol)

De werking van Brussel

Eerst volgende startdatum: 11-03-2019
Om op een effectieve manier beleid te voeren moet je weten wat er in Brussel gebeurt. Die noodzaak neemt alleen maar toe doordat de invloed van Brussel op het nationale beleid voortdurend groter wordt. Als beleidsmedewerker kun je dan ook niet om Brussel heen. Deze opleiding wijst je de weg, ook naar Brusselse overlegorganen in Den Haag.
Toon uitvoeringsdata
 • ma 11 mrt 2019, di 19 mrt 2019

De werking van de Nederlandse economie

Eerst volgende startdatum: 29-10-2019
Deze opleiding reikt je een inleiding in de macro-economie aan. Aan de orde komen de determinanten van zowel de structurele als de conjuncturele ontwikkeling van de economie. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om via het financieel-economische beleid invloed op de structurele economische groei uit te oefenen en de conjuncturele onevenwichtigheden te dempen. Teneinde het inzicht in de werking van de Nederlandse economie te vergroten wordt stilgestaan bij ramingen en analyses van het Centraal Planbureau. Aan de hand hiervan doe je kennis op die van pas komt bij het doorgronden van de economische samenhangen, het begrijpen van het gevoerde financieel-economische beleid en het nadenken over de toekomstige vormgeving van dat beleid.  
Toon uitvoeringsdata
 • di 29 okt 2019, di 5 nov 2019, di 12 nov 2019, di 19 nov 2019

Digitale platformen

Eerst volgende startdatum: 13-03-2019
Gevolgen voor economie en overheidsbeleid Waarom doet de overheid wat ze doet? Is de overheid altijd de beste oplossing? De manier waarop digitale platformen functioneren lijkt in veel opzichten op het functioneren van coöperaties en verenigingen, vanwege de ‘netwerkeffecten’ (met meer leden bereik je meer) en governance (spelregels voor interactie tussen de deelnemers). Wat is de invloed van digitale platformen op de taken van overheden? Welke nieuwe overheidstaken dienen zich aan? We zullen zien dat platformen een zelfstandige of ondersteunende rol kunnen spelen bij de ontwikkeling naar een meer coöperatieve samenleving waarin burgers zich betrokken voelen en actiever participeren. De vraag is nog wel hoe, want het kan evengoed fout gaan. Businessmodellen van digitale platformen geven daar inzicht in.
Toon uitvoeringsdata
 • wo 13 mrt 2019, wo 20 mrt 2019, wo 27 mrt 2019

Economie van de financiële markten en instellingen

Eerst volgende startdatum: 28-05-2019
Hoe werken de financiële markten en de financiële instellingen en hoe beïnvloeden zij de economische ontwikkeling? Kun je het financiële systeem zijn gang laten gaan of is overheidsbemoeien is noodzakelijk? Deze opleiding geeft je in korte tijd een overzicht van de economie van de financiële markten en instellingen.
Toon uitvoeringsdata
 • di 28 mei 2019, di 4 jun 2019

Economie van de overheid

Eerst volgende startdatum: 21-01-2019
In deze opleiding staat de economie van de overheid centraal. Veel behandelde onderwerpen liggen op het terrein van wat traditioneel de leer van de openbare financiën heet. De moderne benaming ‘economie van de overheid’ maakt duidelijk dat het niet alleen gaat over de uitgaven en de inkomsten van de overheid. Centraal staat wat de overheid kan doen om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke welvaart. Deze uitgebreide inleiding in de economie van de overheid stelt je instaat om mee te praten over actuele vraagstukken van de overheidsfinanciën. Alle belangrijke onderwerpen van het vakgebied krijgen aandacht. Veel aandacht wordt vanzelfsprekend besteed aan de actualiteit.
Toon uitvoeringsdata
 • ma 21 jan 2019, ma 28 jan 2019, ma 4 feb 2019, ma 11 feb 2019, ma 18 feb 2019

Economie van de publieke belangen

Eerst volgende startdatum: 16-09-2019
Wat zijn ‘publieke belangen’? Hoe kunnen we die het best borgen - via de overheid, via de markt, of via beide? Wanneer faalt de markt, en wanneer faalt de overheid? Deze opleiding reikt je een praktisch raamwerk aan dat je kunt toepassen bij het invullen van de rol van de overheid. Een economisch denkkader dat je helpt om publieke belangen te identificeren en afwegingen te maken met  betrekking tot overheidsbeleid. Elementen van dat denkkader zijn bijvoorbeeld: incentives, asymmetrische informatie, externaliteiten, governance, intrinsieke motivatie, principaal-agentproblemen, ‘niet-contracteerbare’ kwaliteit van (semi-)publieke diensten en onvoorziene effecten van overheidsbeleid. De besproken thematiek haakt aan bij hedendaagse ontwikkelingen, zoals publieke belangen omtrent open/big data, privacy, digitale platforms, fintech en overnames in vitale sectoren.
Toon uitvoeringsdata
 • ma 16 sep 2019, ma 23 sep 2019, ma 30 sep 2019, ma 7 okt 2019, ma 14 okt 2019

Economie voor beleidsmakers

Eerst volgende startdatum: 09-01-2019
Deze opleiding biedt een inleiding in de onderdelen van het economische vakgebied die nuttig zijn voor beleidsmakers. Zij is bedoeld voor deelnemers met een beperkte kennis van het economische vakgebied die een steviger positie willen innemen in de gesprekken en discussies met hun economisch geschoolde collega’s. Zij is ook geschikt voor deelnemers met een economische opleiding die hun economische kennis willen opfrissen. Deze opleiding voorziet je niet alleen van theoretische bagage en de toepassingsmogelijkheden daarvan in de beleidspraktijk, maar ook van kennis van uiteenlopende economische instituties.
Toon uitvoeringsdata
 • wo 9 jan 2019, wo 16 jan 2019, wo 23 jan 2019, wo 30 jan 2019
 • wo 25 sep 2019, wo 2 okt 2019, wo 9 okt 2019, wo 16 okt 2019

Essentieprogramma

Eerst volgende startdatum: 03-12-2018
Als je recentelijk in dienst bent gekomen bij de rijksoverheid, is er voor jou het Essentieprogramma. Het Essentieprogramma biedt jou de unieke kans om in twee dagen de bijzondere wereld van de rijksoverheid te leren kennen. Je doorloopt een afwisselend programma met boeiende sprekers en doet contacten op die je de rest van je carri.re van pas komen.
Toon uitvoeringsdata
 • ma 3 dec, di 4 dec (Vol)
 • di 5 feb 2019, wo 6 feb 2019

Financiële administratie

Eerst volgende startdatum: 28-01-2019
logo
Waar komt het geld vandaan en waar gaat het naartoe? Zonder deze kennis ben je als organisatie stuurloos en is degelijk beleid onmogelijk. Gelukkig is er de financieel medewerker met een goed ingerichte financiële administratie die voldoet aan alle wetten en regels. In deze opleiding leer je wat daar bij de rijksoverheid allemaal bij komt kijken. 
Toon uitvoeringsdata
 • ma 28 jan 2019, di 29 jan 2019, wo 30 jan 2019, di 5 mrt 2019
 • ma 23 sep 2019, di 24 sep 2019, wo 25 sep 2019, ma 28 okt 2019

HR accounting

logo
Binnen de Rijksoverheid wordt continu gewerkt aan een professionele en efficiënte bedrijfsvoering. Van adviseurs wordt een meer bedrijfsmatige aanpak verwacht. Een gedegen cijfermatige onderbouwing van voorstellen en scherpe analyses dragen …

HR-in control

logo
Binnen de rijksoverheid wordt continu gewerkt aan een professionele en efficiënte bedrijfsvoering. Van HR-adviseurs wordt een meer bedrijfsmatige aanpak verwacht. Een gedegen cijfermatige onderbouwing van voorstellen en scherpe analyses dragen bij aan een zakelijkere benadering in onder andere de HR-praktijk. Voor een cijfermatige onderbouwing wordt nauw samengewerkt tussen HR, P-Direct, informatiespecialisten, control/FEZ en ICT.

Inkopen en aanbesteden ICT

In de opleiding Inkopen en aanbesteden ICT brengen wij de werelden van inkopen en ICT bij elkaar.

Inkopen en aanbesteden in de publieke sector A

Eerst volgende startdatum: 15-05-2019
logo
Deze opleiding vormt een intensieve kennismaking met het inkoopvak bij de rijksoverheid. Je leert in drie dagen de belangrijkste aspecten van rijksinkoop kennen. Je maakt kennis met het rijksinkoopstelsel en het rijksinkoopbeleid. Ook leer je de rol en het speelveld van de inkoopadviseur kennen en weet je welke wet- en regelgeving van belang is bij het inkopen voor het Rijk.
Toon uitvoeringsdata
 • wo 15 mei 2019, wo 22 mei 2019, wo 29 mei 2019

Inkopen en aanbesteden in de publieke sector B

logo
Deze opleiding behandelt de procedures en spelregels rond inkopen en aanbesteden in de politiek-bestuurlijke context. Je maakt intensief kennis met het inkoopvak en je kent ook de plaats daarin van een (Europese) aanbesteding. Na afloop weet je hoe belangrijk een duidelijke inkoopbehoefte is en kun je omgaan met de specificatie van deze behoefte, de selectie van een juiste leverancier en de gunning van de opdracht.

Interviewvaardigheden

logo
Voor auditors is het interview een belangrijke informatiebron. Maar de informatie die je uit een interview haalt moet wel zo objectief mogelijk zijn. Belangrijk is dus dat je de techniek van het interviewen tot in de puntjes beheerst. In deze opleiding leer je hoe je met de juiste voorbereiding, opzet, vragen en persoonlijke interactie een effectief interview afneemt.

IT-audit

logo
De invloed van IT groeit met de dag en de ontwikkelingen in het vakgebied gaan razendsnel. Voor auditors is het belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en een basiskennis van IT-auditen te verwerven, zodat je weet hoe en wanneer je IT-audit in je eigen werkzaamheden kunt vervlechten. In deze opleiding maak je uitgebreid kennis met IT-audit bij de rijksoverheid.

IThiek

Eerst volgende startdatum: 04-12-2018
We leven in een wereld waar algoritmes in toenemende mate bepalen welk nieuws we te zien krijgen, het stemgedrag van de burger wordt beinvloed en zelfrijdende auto’s beslissen hoe ze moeten handelen in noodsituaties.
Toon uitvoeringsdata
 • di 4 dec

Kwantitatieve methoden en technieken

logo
Steekproeven leveren de financial auditor een schat aan informatie op. De auditors die meer willen weten van het opzetten van een steekproef zijn bij deze opleiding aan het juiste adres. Je leert wanneer welke steekproeftechnieken toepasbaar zijn, en hoe je een steekproef opzet en evalueert.

Lean management Rijksoverheid

Eerst volgende startdatum: 26-09-2019
Steeds vaker zijn organisatieveranderingen bij zowel grote als middelgrote onderdelen van de  rijksoverheid gebaseerd op de uitgangspunten van lean management. Lean management is een methode waarmee je continu verbeteringen in werkprocessen kunt realiseren, in kleine beheersbare stappen.
Toon uitvoeringsdata
 • do 26 sep 2019, vr 27 sep 2019

Leernetwerkbijeenkomst PIA

Op 5 november organiseert de Rijksacademie, in opdracht van Binnenlandse Zaken, de CIO-Rijk, de 3e leernetwerkbijeenkomst over de (praktijk) ervaringen met het (rijks)Model-PIA. Privacy-Management Partners levert de sprekers met expertise …

Maatschappelijke kosten-batenanalyses

Eerst volgende startdatum: 13-02-2019
logo
Bij de beleidsvoorbereiding wordt steeds vaker gebruikgemaakt van maatschappelijke kostenbatenanalyses. Zulke analyses worden traditioneel vooral toegepast bij het beoordelen van mogelijke investeringen in de infrastructuur. Zij zijn echter ook bruikbaar om de effecten in kaart te brengen van beleidsvoorstellen op andere terreinen, zoals het milieubeleid. Deze eendaagse opleiding wijdt je in in de geheimen van maatschappelijke kostenbatenanalyses. Hoe komen deze analyses tot stand? Wat zeggen zij nu eigenlijk? En welke rol speelt de algemene leidraad voor maatschappelijke kostenbatenanalyse bij het opstellen van zulke analyses? 
Toon uitvoeringsdata
 • wo 13 feb 2019
 • di 10 sep 2019

Masterclass auditors in de publieke sector

Eerst volgende startdatum: 03-12-2018
logo
3 december 2018 Deel 1: Met de voeten in de data-modder Rudi Turksema ( Coördinerend/specialistisch adviseur bij Algemene Rekenkamer) en Eva de Jong (Onderzoeker/ Data-analist bij Algemene Rekenkamer) Digitalisering en …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 3 dec, di 4 dec

Masterclass bedrijfsvoering

In samenwerking met andere academies van de rijksoverheid bieden we een masterclass over bedrijfsvoering aan. De masterclass bestaat uit  4 middagen waarbij de toekomstvisie van de rijksoverheid en de implicaties voor jouw werk van ‘morgen’ centraal staan. Laat je inspireren door nieuwe inzichten en handvatten.

Masterclass financieel management

Eerst volgende startdatum: 07-05-2019
logo
De masterclass financieel management bestaat uit 4 dagdelen waarin de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwste inzichten op het gebied van financieel management centraal staan.
Toon uitvoeringsdata
 • di 7 mei 2019, di 14 mei 2019, di 21 mei 2019, di 28 mei 2019
 • wo 30 okt 2019, wo 6 nov 2019, wo 13 nov 2019, wo 20 nov 2019

Masterclass ICT sturing en beheersing

logo
logo
ICT grijpt steeds dieper in op de werkprocessen van de rijksoverheid. De overheid treft maatregelen die moeten bijdragen aan een goede kwaliteitsborging van grote ICT-projecten, zoals de verbetering van de sturing en de beheersing en een toets door het Bureau ICT-toetsing.

Nieuwe rechtspositie

logo
De nieuwe rechtspositie van ambtenaren, ook bij het Rijk, is al enige tijd onderwerp van gesprek in politiek en media. Ambtenaren krijgen met ingang van 1 januari 2020 zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven.

Onderzoeksmethodologie voor auditors

Eerst volgende startdatum: 21-11-2018
logo
Het kunnen maken van een goede onderzoeksopzet is cruciaal bij alle vraaggestuurde en bijzondere onderzoeken. Deze opleiding geeft je gedegen inzicht in onderzoeksmethodologie en hoe je die bij audits moet toepassen.
Toon uitvoeringsdata
 • wo 21 nov, do 22 nov, di 4 dec (Vol)

P&C-cyclus en HR-accounting

logo
Binnen de rijksoverheid wordt gewerkt binnen een jaarplancyclus. Naast de financiële cyclus van begrotingsvoorbereiding, -vaststelling en -uitvoering kennen we de zogenoemde planningen controlcyclus waarbij met (afgeleide) jaarplannen tot op afdelingsniveau gewerkt wordt. In deze opleiding maak je kennis met het kritische pad van de besluitvorming, het momentum, de rol van financi.n en de mogelijke inbreng van P&O-beleid bij budgettaire voorstellen. Ook leer je de betekenis van HR-accounting voor je eigen beleidsterrein. Er wordt gewerkt met presentaties, eigen casuïstiek en best-practices.

Pensioenbeleid

logo
Om de manager deskundig te kunnen adviseren is kennis van het ambtenarenrecht onontbeerlijk. Deze opleiding is een vervolg op de opleiding Nieuwe rechtspositie en gaat specifiek over pensioenbeleid. De opleiding wordt voorafgegaan door korte filmpjes met opdrachten (e-learning) over het pensioenbeleid. Naast ‘pensioenmisverstanden’ komen begrippen aan de orde als keuzepensioen, het middelloonsysteem, gevolgen voor het pensioen van een vrijwillig vervroegde uittredingsregeling, demotie, dekkingsgraad en het voorwaardelijk pensioen.

Performance auditing

logo
Behaalt de rijksoverheid met schaarse middelen optimale resultaten? En realiseert zij uiteindelijk haar doelstellingen? Dit zijn de vragen die centraal staan bij performance auditing. In deze opleiding maak je kennis met deze dynamische auditvorm, die in de moderne staalkaart van public sector auditing niet mag ontbreken.

Privacy en HR

logo
Privacybewustzijn is ook voor de HR-adviseur zeer relevant. De HR-adviseur heeft in het werk immers dagelijks met privacygevoelige informatie te maken. Worden de persoonsgegevens van medewerkers wel rechtmatig verwerkt? Hoe lang mag je persoonsgegevens van sollicitanten bewaren? Welke persoonsgegevens mogen wel en welke mogen niet worden verwerkt?  Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben de werknemers meer rechten gekregen waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Aan de hand van casuïstiek wordt tijdens deze opleiding het onderwerp privacy en HR behandeld. Tevens wordt stilgestaan bij de rol en de bevoegdheden van de toezichthouder.

Projectbeheersing en control

Eerst volgende startdatum: 28-11-2018
logo
Veel van de veranderingen en ontwikkelingen binnen de rijksoverheid worden projectmatig georganiseerd. Deze projecten kosten vaak meer tijd en meer geld dan voorzien. Hoe krijg je meer grip op deze projecten? Hoe zorg je voor een effectieve projectbeheersing, hoe kan je de control optimaal inrichten en waar liggen de verantwoordelijkheden hiervoor? Deze opleiding koppelt theorie aan de weerbarstige praktijk van projectbeheersing bij de rijksoverheid.
Toon uitvoeringsdata
 • wo 28 nov, do 29 nov, vr 30 nov (Vol)

Public sector auditing

Eerst volgende startdatum: 29-11-2019
In deze opleiding maak je kennis met het hoe, waarom en waarheen van public sector auditing. Wat zijn typische kenmerken van publieke organisaties en van auditing in de publieke sector? Welke soorten audits worden uitgevoerd, met welk doel? Welke standaarden, methoden en technieken worden daarbij gebruikt?
Toon uitvoeringsdata
 • vr 29 nov 2019, ma 2 dec 2019

Risicomanagement

Eerst volgende startdatum: 28-11-2018
logo
logo
Risicomanagement krijgt steeds meer aandacht binnen overheidsorganisaties. Hoe volwassen is jouw organisatie qua risicomanagement? Hoe ontwikkel je risicomanagement binnen je organisatie? Welke keuzes zijn eren wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Wil jij meer weten van risicomanagement, zodat je je rol beter kunt spelen en je het management hierover kunt adviseren? De (vernieuwde) opleiding risicomanagement voor auditors en controllers geeft antwoord op de meest gestelde vraag: ‘Hoe doen we dit?’
Toon uitvoeringsdata
 • wo 28 nov, do 29 nov, vr 30 nov (Vol)
 • ma 4 feb 2019, di 5 feb 2019, wo 6 feb 2019
 • ma 25 nov 2019, di 26 nov 2019, wo 27 nov 2019

Schriftelijke auditvaardigheden

Eerst volgende startdatum: 10-12-2018
logo
Het succes van een audit staat of valt met de rapportage. Leer de fijne kneepjes van het schrijven en verhoog zo de kwaliteit en effectiviteit van je teksten. Deze speciaal voor auditors ontwikkelde opleiding bevat een e-learningmodule en leert je duidelijk te rapporteren over je bevindingen en aanbevelingen.
Toon uitvoeringsdata
 • ma 10 dec

Sociale zekerheid en re-integratie

logo
Na afloop van de opleiding weet de deelnemer hoe op een juiste en eenduidige wijze de wetgeving rondom sociale zekerheid en re-integratie toe te passen. 

Testen formulier PW DLO

Eerst volgende startdatum: 24-02-2019
Toon uitvoeringsdata
 • zo 24 feb 2019 (Vol)
 • zo 24 mrt 2019
 • zo 21 apr 2019
 • za 25 mei 2019

Toezicht semipublieke organisaties

De rijksoverheid heeft te maken met veel verschillende semipublieke organisaties. Wat is de verhouding tussen departement en semipublieke organisatie? Hoe maak je als departement een goede inschatting van de risico’s? Waar let je op om te bepalen of de semipublieke instellingen in control zijn; en of de publieke taken en middelen in goede handen zijn? Deze opleiding gaat over toezicht op en sturing van ten aanzien van semipublieke organisaties.

Vennootschapsbelasting

Eerst volgende startdatum: 17-01-2019
In deze opleiding krijg je de basiskennis over de VPB die nodig is om te beoordelen of activiteiten mogelijk onder de VPB vallen.
Toon uitvoeringsdata
 • do 17 jan 2019
 • do 20 jun 2019

Verzuim- en gezondheidsmanagement

logo
Medewerkers blijven vitaal en gezond door een positieve werkbeleving! Bevlogenheid en plezier in het werk zijn belangrijke condities om medewerkers en daarmee organisaties vitaal te houden. Maar hoe zorg je daar als organisatie voor? En wat kun je als HR-adviseur in dit verband betekenen?

VOFHA

Eerst volgende startdatum: 20-11-2018
logo
Geld, daar gaat het om bij het financieel management van de overheid, en steeds vaker ook bij het beleid zelf. Inzicht in de openbare financiën is daarom onmisbaar, of je nu financieel medewerker of beleidsmedewerker bent. De basisopleiding VOFHA biedt je een brede blik in de wereld van het geld bij de rijksoverheid.
Toon uitvoeringsdata
 • di 20 nov, wo 21 nov, ma 3 dec, di 4 dec, ma 10 dec, di 11 dec, ma 17 dec, di 18 dec, wo 19 dec, ma 7 jan 2019, di 8 jan 2019, wo 9 jan 2019, ma 14 jan 2019, di 15 jan 2019, ma 21 jan 2019, di 22 jan 2019, wo 23 jan 2019, do 24 jan 2019, vr 25 jan 2019, ma 18 feb 2019 (Vol)
 • ma 18 feb 2019, di 19 feb 2019, ma 4 mrt 2019, di 5 mrt 2019, ma 11 mrt 2019, di 12 mrt 2019, di 19 mrt 2019, wo 20 mrt 2019, do 21 mrt 2019, ma 25 mrt 2019, di 26 mrt 2019, wo 27 mrt 2019, ma 1 apr 2019, di 2 apr 2019, ma 15 apr 2019, di 16 apr 2019, wo 17 apr 2019, do 18 apr 2019, vr 19 apr 2019, ma 6 mei 2019
 • ma 13 mei 2019, di 14 mei 2019, ma 20 mei 2019, di 21 mei 2019, ma 3 jun 2019, di 4 jun 2019, di 11 jun 2019, wo 12 jun 2019, do 13 jun 2019, ma 17 jun 2019, di 18 jun 2019, wo 19 jun 2019, ma 24 jun 2019, di 25 jun 2019, ma 1 jul 2019, di 2 jul 2019, wo 3 jul 2019, do 4 jul 2019, vr 5 jul 2019, ma 15 jul 2019
 • ma 23 sep 2019, di 24 sep 2019, ma 7 okt 2019, di 8 okt 2019, ma 14 okt 2019, di 15 okt 2019, ma 28 okt 2019, di 29 okt 2019, wo 30 okt 2019, ma 4 nov 2019, di 5 nov 2019, wo 6 nov 2019, ma 11 nov 2019, di 12 nov 2019, ma 18 nov 2019, di 19 nov 2019, wo 20 nov 2019, do 21 nov 2019, vr 22 nov 2019, ma 9 dec 2019

VOFHAplus

Eerst volgende startdatum: 19-11-2018
logo
Hoe interpreteer je een business case? Hoe kun je effectief invloed uitoefenen in een politiek proces? Hoe beargumenteer je zaken en hoe zet je je overtuigingskracht optimaal in? De heilige …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 19 nov, di 20 nov, wo 21 nov, do 22 nov, vr 23 nov

VOFMA

Eerst volgende startdatum: 11-02-2019
logo
In deze basisopleiding doe je onmisbare kennis op over de overheidsfinanciën. Bovendien oefen je uitgebreid de praktische vaardigheden die je nodig hebt in je dagelijkse werk in de financiële functie.
Toon uitvoeringsdata
 • ma 11 feb 2019, di 12 feb 2019, wo 13 feb 2019, ma 18 feb 2019, di 19 feb 2019, ma 4 mrt 2019, di 5 mrt 2019, ma 18 mrt 2019, di 19 mrt 2019, wo 20 mrt 2019, ma 8 apr 2019 (Vol)
 • ma 9 sep 2019, di 10 sep 2019, wo 11 sep 2019, wo 18 sep 2019, do 19 sep 2019, ma 30 sep 2019, di 1 okt 2019, ma 7 okt 2019, di 8 okt 2019, wo 9 okt 2019, ma 28 okt 2019

VOFMAplus

Eerst volgende startdatum: 07-05-2019
logo
De financiële functie is in beweging. Help bouwen aan een effectieve en efficiënte rijksoverheid en versterk jouw rol binnen de organisatie. In de VOFMAplus vind je verdieping in ontwikkelingen binnen de financiële functie en bedrijfsvoering.
Toon uitvoeringsdata
 • di 7 mei 2019, wo 8 mei 2019, di 14 mei 2019, wo 15 mei 2019

VOFNIFF

Eerst volgende startdatum: 05-02-2019
Beleid heeft altijd een financiële component. Basiskennis van economie en financiën is daarom voor iedere beleidsambtenaar van belang. Met deze opleiding ben je in korte tijd op de hoogte van de relevante aspecten van de openbare financiën en pas je deze ook toe in een begrotingssimulatie.
Toon uitvoeringsdata
 • di 5 feb 2019, wo 6 feb 2019, ma 11 feb 2019, di 12 feb 2019, wo 13 feb 2019
 • ma 6 mei 2019, di 7 mei 2019, ma 13 mei 2019, di 14 mei 2019, wo 15 mei 2019
 • ma 2 dec 2019, di 3 dec 2019, ma 9 dec 2019, di 10 dec 2019, wo 11 dec 2019

Vooroordelen de baas

logo
Selecteren op diversiteit Hoe selecteer ik zonder vooroordeel als lid van een sollicitatiecommissie en/of eerstelijns HR-adviseur? Welke onbewuste (voor)oordelen kan ik wegnemen voor een goed verloop van het selectiegesprek? Ter bevordering van een meer divers personeelsbestand bij het Rijk wordt aan leden van sollicitatiecommissies en eerstelijns HR-adviseurs een praktijkgerichte opleiding aangeboden. In de opleiding met trainingsacteurs wordt aandacht besteed aan stereo-typeringen, (onbewuste) vooroordelen, (onbewuste) discriminatie, lichaamstaal en micro-expressies en vraagstelling (STAR-methodiek). Ook de wettelijke kaders komen aan de orde.

Wat iedere manager van aanbesteden moet weten

Eerst volgende startdatum: 18-04-2019
Als manager krijg je steeds vaker te maken met vraagstukken rondom aanbesteding en inkoop. Om de valkuilen te vermijden en de risico’s te herkennen, is het noodzakelijk om op hoofdlijnen op de hoogte te zijn van het aanbestedingsrecht. Je maakt in vogelvlucht kennis met wat er bij een aanbesteding komt kijken en hoe het werkt in de praktijk.
Toon uitvoeringsdata
 • do 18 apr 2019

Werking van agentschappen

logo
Heb jij vanuit je functie vaak te maken met een agentschap of werk je nog niet zo heel lang bij een dergelijke organisatie? Wil je agentschappen beter begrijpen? Volg dan deze opleiding.

Winteracademie economie en beleid

Eerst volgende startdatum: 17-01-2019
Het CPB verwacht dat de zorguitgaven tijdens deze kabinetsperiode met zo’n €10 miljard zullen stijgen. Tegelijkertijd ligt er een flinke bezuinigingsopgave bij de ziekenhuizen, eerstelijn en wijkverpleging. Bezuinigingsproblematiek blijft dus voorlopig een actueel onderwerp. Deze door de Rijksacademie en de Leerstoelgroep Betaalbare Zorg (Radboudumc) georganiseerde Winteracademie economie en beleid over de betaalbaarheid van de zorg gaat uitgebreid in op deze problematiek. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. Hoogleraren en docenten van verschillende universiteiten en ook professionals uit de praktijk verzorgen interactieve colleges. De opleiding geeft volop ruimte om ook zelf in discussie te gaan.
Toon uitvoeringsdata
 • do 17 jan 2019, di 22 jan 2019, do 24 jan 2019, di 29 jan 2019

Zomerschool economie en beleid

Eerst volgende startdatum: 20-06-2019
Verdiep je kennis van het economische vakgebied en laat je bijscholen door wetenschappers van verschillende universiteiten. Deze tweedaagse opleiding bestaat uit bijdragen van verschillende docenten. De behandelde stof is praktisch toepasbaar en sluit aan bij actuele beleidsvraagstukken.
Toon uitvoeringsdata
 • do 20 jun 2019, do 27 jun 2019