Economie

Toelichting economieprogramma

De economieopleidingen van de Rijksacademie vergroten je kennis van de economische samenhangen en economische instituties. Zij laten je bovendien kennismaken met de argumenten pro en contra verschillende vormen van overheidsoptreden en bieden je inzicht in de effecten van uiteenlopende beleidsmaatregelen. De opleidingen zijn niet alleen voor economen bedoeld, maar nadrukkelijk ook voor niet-economen. Zij stellen je beter in staat om het financieel-economische nieuws te volgen, ze bieden je inzicht in de achtergronden van het gevoerde financieel-economische beleid en ze helpen je bij het nadenken over de vormgeving van het beleid op uiteenlopende terreinen.

In de economieopleidingen wordt onder meer aandacht besteed aan de actuele economische situatie alsmede aan actuele economisch-politieke vraagstukken en het actuele financieel-economische beleid. Deelnemers waarderen volgens evaluaties deze aandacht. De opleidingen hebben voorts in hoge mate een interactief karakter. Deelnemers worden dus volop in staat gesteld om vragen te stellen en om mee te discussiëren. Over de exacte onderwerpen die aan bod komen beslissen de deelnemers vaak mee. Een ander kenmerk van de economieopleidingen is het hoge praktische gehalte. De docenten schenken dus voortdurend aandacht aan de betekenis van de behandelde lesstof voor de beleidspraktijk.


Uitgelichte opleidingen

09-01-2019
Deze opleiding biedt een inleiding in de onderdelen van het economische vakgebied die nuttig zijn voor beleidsmakers. Zij is bedoeld voor deelnemers met een beperkte kennis van het economische vakgebied die een steviger positie willen innemen in de gesprekken en discussies met hun economisch geschoolde collega’s. Zij is ook geschikt voor deelnemers met een economische opleiding die hun economische kennis willen opfrissen. Deze opleiding voorziet je niet alleen van theoretische bagage en de toepassingsmogelijkheden daarvan in de beleidspraktijk, maar ook van kennis van uiteenlopende economische instituties.
17-01-2019
Het CPB verwacht dat de zorguitgaven tijdens deze kabinetsperiode met zo’n €10 miljard zullen stijgen. Tegelijkertijd ligt er een flinke bezuinigingsopgave bij de ziekenhuizen, eerstelijn en wijkverpleging. Bezuinigingsproblematiek blijft dus voorlopig een actueel onderwerp. Deze door de Rijksacademie en de Leerstoelgroep Betaalbare Zorg (Radboudumc) georganiseerde Winteracademie economie en beleid over de betaalbaarheid van de zorg gaat uitgebreid in op deze problematiek. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. Hoogleraren en docenten van verschillende universiteiten en ook professionals uit de praktijk verzorgen interactieve colleges. De opleiding geeft volop ruimte om ook zelf in discussie te gaan.
21-01-2019
In deze opleiding staat de economie van de overheid centraal. Veel behandelde onderwerpen liggen op het terrein van wat traditioneel de leer van de openbare financiën heet. De moderne benaming ‘economie van de overheid’ maakt duidelijk dat het niet alleen gaat over de uitgaven en de inkomsten van de overheid. Centraal staat wat de overheid kan doen om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke welvaart. Deze uitgebreide inleiding in de economie van de overheid stelt je instaat om mee te praten over actuele vraagstukken van de overheidsfinanciën. Alle belangrijke onderwerpen van het vakgebied krijgen aandacht. Veel aandacht wordt vanzelfsprekend besteed aan de actualiteit.
13-02-2019
Bij de beleidsvoorbereiding wordt steeds vaker gebruikgemaakt van maatschappelijke kostenbatenanalyses. Zulke analyses worden traditioneel vooral toegepast bij het beoordelen van mogelijke investeringen in de infrastructuur. Zij zijn echter ook bruikbaar om de effecten in kaart te brengen van beleidsvoorstellen op andere terreinen, zoals het milieubeleid. Deze eendaagse opleiding wijdt je in in de geheimen van maatschappelijke kostenbatenanalyses. Hoe komen deze analyses tot stand? Wat zeggen zij nu eigenlijk? En welke rol speelt de algemene leidraad voor maatschappelijke kostenbatenanalyse bij het opstellen van zulke analyses?