Ons verhaal

Missie

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering is de vanzelfsprekende interne kennispartner voor professionals die de Rijksoverheid samen telkens een beetje beter maken. De ambtenaren die door ons zijn opgeleid, zijn in staat om vanuit intrinsieke motivatie, vakkennis en een brede blik te werken aan de maatschappelijke opgaven waar de Rijksoverheid voor gesteld staat. Via onze brede aanpak van professionalisering groeit de kwaliteit van de gehele financiële- en de bedrijfsvoeringsfunctie van het Rijk. Ons aanbod is (zowel qua vorm als inhoud) hedendaags, onafhankelijk, praktijkgericht en samenhangend. 

Samen werken aan verbeteren van ambtelijk vakmanschap


De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering verbetert de kwaliteit van de financiële functie en de bedrijfsvoering van het Rijk. We werken samen met alle ministeries volgens het 'voor-ons-door-ons principe'. We delen rijksspecifieke kennis, deskundigheid en vakmanschap tussen collega's vanuit verschillende vakgebieden. Op deze manier zijn we direct verbonden met de actualiteiten en innovaties.

Ons missie: verbeteren van ambtelijk vakmanschap.

Onze aanpak gaat uit van de volgende 6 punten:

We werken integraal
Wij beschouwen het 'professioneel ambtenaar zijn' als de kern van al onze opleidingen. Zo wordt 'werken volgens de maatschappelijke opgaven' geen los te volgen cursus maar dé essentie van onze opleidingen. Werken vanuit het bewustzijn dat ieder detail grote maatschappelijke gevolgen kan hebben.
 

We werken overheid-specifiek
Wij onderscheiden ons met opleidingen die vakinhoudelijk kennis en vaardigheden combineren met de maatschappelijke taak. We vertalen deze taak doorlopend naar concrete leerdoelen en eindtermen.
 

We werken samen
We brengen deelnemers met verschillende achtergronden, leeftijden en kennis bij elkaar. We bouwen doorlopend aan een deskundig, ervaren docentennetwerk van interne en externe docenten. Daarnaast werken we samen met de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen, met de Academie voor Overheidscommunicatie en met de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO).
 

We werken breed
Onze opleidingen gaan over kennis en vaardigheden, maar ook over de context waarbinnen deze worden toegepast en de maatschappelijke taak waar we allemaal voor staan. We leggen daarom actief de link tussen alle onderdelen van de overheid. Beleid, geld, uitvoering en maatschappelijk effect komen samenhangend binnen onze opleidingen aan bod.
 

We werken internationaal
Wij verzorgen ook technische assistentie-programma's voor bijvoorbeeld Oost-Europese en Midden-Oosten landen en Noord-Afrika. Dit is meer dan 'telling the gospel', want het verbreedt onze blik en geeft een boost aan ons vakinhoudelijk netwerk.
 

We werken onafhankelijk
Docenten en deelnemers kunnen zonder zorgen spreken en als individu, zonder zorg voor hun reputatie of hun officiële taak. Wij moedigen de vrije discussie aan. Alle deelnemers en docenten zijn vrij om de opgedane kennis te gebruiken. De deelnemer is tot slot zelf verantwoordelijk voor zijn of haar voortgang, daarover wordt niet aan leidinggevenden gerapporteerd.

Waarom het een goed gevoel geeft om bij de Rijksacademie te werken aan het verbeteren van het ambtelijk vakmanschap bij de Rijksoverheid

Collega's vertellen wat hun persoonlijke reden is om bij de Rijksacademie te werken.
 

Olaf
Als projectmanager bij de Rijksacademie verzorg ik opleidingen voor rijksambtenaren. Samen met mijn opdrachtgevers leg ik de verbinding tussen kennis, vaardigheden en de actualiteit. Zo vertalen we samen hoe we de fouten die gemaakt zijn in bijvoorbeeld de Toeslagenaffaire, naar concrete leerdoelen en lesprogramma's. Dit draagt bij aan het ambtelijk vakmanschap van onze overheid. Ambtenaren die met durf en wendbaarheid kunnen inspelen op de problematiek die in Nederland speelt. Nu, en in de toekomst.
 

Eveline
In mijn rol als strategisch adviseur bij de Rijksacademie zet ik proactief in op aansluiting van onze dienstverlening op het succesvol vervullen van de maatschappelijke taak van de rijksdienst. Het schetsen van de brede context is - naast ontwikkeling van vaardigheden en kennis - daarom altijd onderdeel van onze dienstverlening. Wij activeren doorlopend de intrinsieke motivatie van onze deelnemers, die nodig is om het verschil te maken. Wij zijn daarbij in nauwe verbinding met de actualiteit, zowel qua vakinhoud en didactiek als qua maatschappelijke- en organisatie-ontwikkelingen. In samenwerking met de opdrachtgevers heeft de Rijksacademie een totaal opleidingsaanbod ontwikkeld voor de Rijksinkoopkolom. Dit draagt bij aan de geambieerde professionaliseringsslag en de kwaliteitsimpuls van de kolom. Vanuit de ICOP heeft de Rijksacademie de opdracht gekregen om het leren en ontwikkelen binnen het Rijkstraineeprogramma opnieuw vorm te geven. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een integraal, samenhangend traineeprogramma met optimaal kwalitatief rendement voor zowel de trainees als het Rijk. 
 

Renée
In mijn werk als projectleider bij de Rijksacademie is het mijn taak om dwarsverbanden te leggen en daarmee mensen samen te brengen om van elkaar te leren en expertises te delen. Dit doen we door rijksspecifieke opleidingen te ontwikkelen met vernieuwsde lesmethodes om zo het leerrendement hoog te houden en dit in de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context te plaatsen en daarmee een vertaalslag te maken naar het grotere geheel waarin wij werken. Het doel is om de kennis en vaardigheden van ambtenaren te verbeteren en bewustwording te creëren, zodat zij een impactvolle bijdrage kunnen leveren aan een beter Nederland.
 

Coen
Als communicatie-adviseur bij de Rijksacademie informeer ik geïnteresseerde deelnemers en opdrachtgevers over onze opleidingen en leertrajecten. Over een compleet aanbod van basisopleidingen tot verdiepingsopleidingen op verschillende vakgebieden. Onze opleidingen vergroten het ambtelijk vakmanschap en sluiten aan bij de actualiteit waarbij we meer en meer aandacht besteden aan het maatschappelijk effect. Het aanbod is volledig afgestemd op het uitvoeren van de taken en behoeften door de ambtenaar van nu.
 

Melek
De Rijksacademie is voor mij een plek waar we op een constructieve manier met elkaar samenwerken aan het versterken van de kennis en vaardigheden van ambtenaren. Samen met mijn team geven wij ambtenaren niet alleen kennis over onze vakgebieden, maar bieden ook vaardigheden om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving die zich steeds transparanter opstelt. We geven les op een innovatieve en praktijkgerichte manier. Een deelnemer weet na afloop van iedere opleiding zo concreet mogelijk te beschrijven wat hij aan kennis en vaardigheden heeft opgedaan.